Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem výukového kurzu angličtiny, jakožto "kupujícím", a Monikou Hruškovou - AVE Centrum, jakožto "prodávajícím". Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Monika Hrušková - AVE Centrum

se sídlem Jubilejní 334/11, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
identifikační číslo: 68913591
pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.mojeanglictina.eu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vzdělávacího centra: Monika Hrušková - AVE Centrum , se sídlem: Jubilejní 334/11, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30, identifikační číslo: 68913591, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.mojeanglictina.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu se uzavírá v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace Služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátcem DPH. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání Služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

      2.3.1. o Službě - Předplatné: tato služba zahrnuje videokurzy v jednotlivých blocích a              doprovodné materiály k jednotlivým video kurzům. 1 blok zahrnuje 10 video kurzů.                    Kupující zakoupením předplatného získává přístup ke Službám: přístup k danému bloku         10  video kurzů a doprovodným materiálům příslušným k tomuto bloku video kurzů. Tento        přístup platí nejdéle po dobu 30 kalendářních dnů.  Klient má právo zakoupením                      předplatného na dalších 30 kalendářních dnů (další blok 10 video kurzů a doprovodných        materiálů) k přístupu k videokurzům předchozího bloku. Pokud klient předplatné                     neobnoví nejdéle po 30 kalendářních dnech, je mu přístup ke všem videokurzům a                doprovodným materiálům ukončen. Klient má nárok na zpřístupnění všech videokurzů a         doprovodných materiálů nejdéle po dobu 180 kalendářních dnů od zaplacení posledního       předplatného. Pak nárok na zpřístupnění již předplacených materiálů kupujícímu zaniká a       kupující  při zakoupení předplatného začíná opět videokurzů a materiálů 1. bloku. Kupující       má nárok na zakoupení předplatného k dalšímu bloku materiálů nejdříve po 14                          kalendářních  dnech.


2.3.1. objednávaných Službách (objednávané služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny Služeb , údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných služeb a

2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním Služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství a druh Služeb , výše kupní ceny, ) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.8. Prodávající se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek poskytovaných Služeb především co do termínu a rozsahu poskytnutí Služeb, ceny a kvality plnění. Konkrétní podmínky jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.mojeanglictina.eu v nabídce lekcí. Tato nabídka v aktuální podobě je nedílnou součástí "Obchodních podmínek".

2.9. V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny on-line kurzu (dále jen kurzovné). Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je prodávající, oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 3 studenti). Prodávající, je povinen o tomto faktu informovat kupujícího nejpozději tři dny před zahájením kurzu. Prodávající může nabídnout kupujícímu náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši. 

2.10. Zakoupením on-line kurzu kupující potvrzuje, že vlastní veškeré náležitosti nutné k řádnému průběhu on-line výuky, (mj. odpovídající PC vybavení, webkameru, sluchátka s mikrofonem, připojení k internetu s minimální rychlostí 20 Mb/s). Tyto náležitosti jsou nutné k přenosu on-line lekce pomocí aplikace ZOOM od prodávajícího ke kupujícímu. Vzhledem k povaze nabízených Služeb je uživatel povinen vzít na vědomí, že systém je optimalizován na nejnovější verze prohlížečů a vyžaduje standardní hardwarové vybavení a prodávající neodpovídá za případné technické problémy způsobené staršími verzemi softwarového i hardwarového vybavení.

3. Cena služeb a platební podmínky

3.1. Cenu Služeb  dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5903556379/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému: Global Payments, s.r.o (platební karta)

3.2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Služeb . Cena Služby zahrnuje příslušný počet výukových lekcí (dle specifikace kurzu) a výukové materiály mimo učebnice a CD příslušenství k učebnici.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ihned při uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před zpřístupněním služeb kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny Služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Služeb, které byly upraveny podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Služeb .  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat  na adresu elektronické pošty prodávajícího avecentrum.podpora@mojeanglictina.eu.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Přístup ke Službám bude kupujícímu zablokován prodávajícím do 3  dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. 

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na účet kupujícího. Tento účet kupující uvede na vzorovém formuláři poskytnutém prodávajícím. 

4.5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Služeb kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 kalendářních dnů), a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.6. Je-li společně se Službami poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání služeb

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Služby zaplacené kupujícím jsou přebírány pouze prostřednictvím dálkového přístupu prostřednictvím internetu. Vzhledem k povaze nabízených Služeb je uživatel povinen vzít na vědomí, že systém je optimalizován na nejnovější verze prohlížečů a vyžaduje standardní hardwarové vybavení. Převzetí Služeb nelze uskutečnit v případě, že nefunkčnost je způsobena nedostatečnou technickou vybaveností kupujícího a tato nefunkčnost zároveň nepodléhá reklamaci kupujícího prodávajícímu.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že Služby při převzetí nemají vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Služby převzal:

6.2.1. mají vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, mají takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se Služby hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se Služby tohoto druhu obvykle používají,

6.2.3. Služby odpovídají kvalitou nebo provedením smluvené ukázce nebo předloze, byla-li kvalita nebo provedení určeno podle smluvené ukázky nebo předlohy,

6.2.4. Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

6.3.  Vzhledem k povaze nabízených Služeb je uživatel povinen vzít na vědomí, že systém je optimalizován na nejnovější verze prohlížečů a vyžaduje standardní hardwarové vybavení. Reklamaci tedy nejde uplatnit v případě, že nefunkčnost je způsobena nedostatečnou technickou vybaveností uživatele.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese: avecentrum.podpora@mojeanglictina.eu , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných Služeb.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Službám zaplacením celé kupní ceny Služeb.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy avecentrum.podpora@mojeanglictina.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


8. Zákaznický účet

8.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující nemůže objednávat zboží  bez registrace svého zákaznického účtu.

8.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

8.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

8.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 365 dnů, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

8.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu je, vzhledem k povaze Služeb, vždy doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 11.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Monika Hrušková - AVE Centrum, Jubilejní 334/11, Ostrava-Hrabůvka, adresa elektronické pošty: avecentrum.podpora@mojeanglictina.eu, telefon: +420 774 061 362.

V Ostravě     dne: 15. 6. 2020Příloha č. 1:   "Formulář k odstoupení od smlouvy"

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Adresát:

Monika Hrušková - AVE Centrum

Internetový obchod: https://www.mojeanglictina.eu

Společnost: Monika Hrušková

Se sídlem: Jubilejní 334/11, Ostrava-Hrabůvka, 70030

IČ: 68913591

E-mailová adresa: avecentrum.podpora@mojeanglictina.eu

Telefonní číslo: +420 774 061 362

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

.........................................................................................................................................

  • Datum objednání:
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání byly zaslány bezhotovostně

a budou navráceny zpět na účet číslo:

  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:
V                                       Dne:______________________________________

                                Podpis