Názvy nejpoužívanějších gramatických jevů

03.03.2021

Podstatné jméno - NOUN

Přídavné jméno - ADJECTIVE

Zájmeno - PRONOUN

Číslovka - NUMERAL (number)

Sloveso - VERB

Příslovce - ADVERB

Předložka - PREPOSITION

Spojka - CONJUNCTION

Částice - PARTICIPLE

Citoslovce - INTERJECTION


Člen určitý - DEFINITE ARTICLE

Člen neurčitý - INDEFINITE ARTICLE

Počitatelná podst. jména - COUNTABLE NOUNS

Nepočitatelná podst. jména - UNCOUNTABLE NOUNS

Pravidelná slovesa - REGULAR VERBS

Nepravidelná slovesa - IRREGULAR VERBS

Trpný rod - PASSIVE VOICE


Přítomný čas prostý - PRESENT SIMPLE

Přítomný čas průběhový - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Předpřítomný čas - PRESENT PERFECT

Předpřítomný čas průběhový - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Budoucí čas prostý - FUTURE SIMPLE

Budoucí čas průběhový - FUTURE CONTINUOUS

Předbudoucí čas - FUTURE PERFECT

Předbudoucí čas průběhový - FUTURE PERFECT CONTINUOUS

Minulý čas prostý - PAST SIMPLE

Minulý čas průběhový - PAST CONTINUOUS

Předminulý čas - PAST PERFECT

Předminulý čas průběhový - PAST PERFECT CONTINUOUS